Izdaja soglasij

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Rižanski vodovod Koper je nosilec javnega pooblastila ter obvezni soglasodajalec pri izdaji smernic za načrtovane predvidene prostorske ureditve, mnenj k predlogom prostorskih aktov, izdaji projektnih pogojev k idejnim zasnovam, soglasij k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasij za priključitev na javni vodovod, pri čemer mora investitor k vlogi predložiti:

1.  za smernice in mnenja:

  • dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje;

2.  za projektne pogoje ter soglasje k projektnim rešitvam oz. soglasje za priključitev:

  • dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja graditev objektov.

 

Za pridobitev soglasja mora investitor oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

 

Kontakti

Korado Pucer, vodja tehnične službe, T: 05/668 61 27
Milojka Vučko, referent za soglasja, T: 05/668 61 69

Izbrano za vas

Izvedba priključkov

Predstavljamo napotke za pridobitev dovoljenja k priključitvi in postopek izvedbe priključka.

Več

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več