Javna naročila

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

1. BLAGO ZA NAVEZAVO MERILNIH NAPRAV - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

2.BLAGO ZA NAVEZAVO MERILNIH NAPRAV - PONUDBENI PREDRAČUN S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

3. BLAGO ZA NAVEZAVO MERILNIH NAPRAV - ESPD

4. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnin  z dne 27.10.2017:

»Skladno s 40. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 58/16), Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin z ID znakom del stavbe 864-1366-21 in del stavbe 864-1366-24, na podlagi 6. alineje 23. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15).«

 

 

DOKUMENTACIJA

 

 

Izbrano za vas

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več

Izvedba priključkov

Predstavljamo napotke za pridobitev dovoljenja k priključitvi in postopek izvedbe priključka.

Več

Izdaja soglasij

Za pridobitev soglasja je potrebno oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

Več